Colorimetric determination of proteins on solid surfaces with bromocresol green after extraction into micellar phase of sodium dodecylsulfate Секция неорганической химии
Starova Viktoriia
Вплив параметрів магнітно-імпульсного пресування технічних порошків на властивості продуктів їх випалу Секция неорганической химии
Лигезин Стас, Щукіна Л. П., Лісачук Г. В., Захаров А. В., Кривобок Р. В.
5-Aryldipyrromethenes modified at 1,9-positions by means of S- and N-nucleophilic agents Секция органической химии
Леушина Евгения, Tatiana Kuchinskaya, Pavel Ilin
Study of the effect of doping zinc sulfide with LnSF by thermal and spectroscopic methods of analysis Секция неорганической химии
Mazur Olga, Nechyporenko G. V.
Сравнительная характеристика Оптических свойств систем (EuS, EuSe)-NaCl-KCl после термообработки расплавов в среде атмосферного воздуха Секция неорганической химии
Кошкина Лилия, Нечипоренко А.В.
Кинетика взаимодействия глицерина с ацетоном в присутствии кислотно-модифицированных образцов клиноптилолита и бентонита Секция органической химии
Давтян Аракся
Propargylated p-sulfonatocalixarenes: a new water-soluble platform for CuAAC Секция органической химии
Gorbunov Alexander, Gotmanova Natalia, Anna Kozyulina
Дослідження процесів гідратації CаO у присутності багатозарядних аніонів Секция неорганической химии
Чеканський Богдан
Закономерности электрохимического разрушения органических загрязнителей воды Секция неорганической химии
Кныш Валентина, Величенко Александр Борисович
Влияние параметров среды на спектрально-люминесцентные свойства 2-алкилиденпиримидинов и их комплексов с Tb(III) Секция неорганической химии
Гулида Александра, Снурникова О.В.
Молекулярний докінг та синтез тієнопіридинонів і тієнохроменонів реакціями з утворенням зв’язків С−Стіофен Секция органической химии
Тупичак Микола, Шийка Ольга Ярославівна, Походило Назар Тарасович, Обушак Микола Дмитрович
Синтез конденсованих гетероциклів з використанням мультикомпонентних реакцій та 5-арил-2-фуранкарбальдегідів Секция органической химии
Лаба Євген-Олег
Изучение ассоциации β-дикетонато-1,10-фенантролиновых комплексов Eu(III) в гибирдных материалах и частицах на основе диоксида кремния Секция неорганической химии
Фадеев Евгений, Е.Н. Фадеев, С.С. Смола
Вплив багатошаровихнанорозмірнихкарбонових кластерів на окисні та корозійні властивості авіаційних палив Секция неорганической химии
Березницький Ярослав
Фазовий склад та властивості радіо прозорої кераміки на основі системи BаO(ZnO) ‒ SrO ‒ Al2O3 ‒ SiO2 Секция неорганической химии
Приткіна Марія, Захаров А.В., Приткіна М.С., Чефранов А.В., Кривобок Р.В.
Одержання складних фосфатів лужних і полівалентних металів у сольових розплавах Секция неорганической химии
Лівіцька Оксана, О.В. Лівіцька, Н.Ю.Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник
Синтез нових похідних хромон-3-карбонової кислоти та вивчення їх комплексоутворення з йонами лантанідів. Секция органической химии
Кирильчук Анастасия
Perspectives of use of 2-[(E)-(4-imino-2-oxo-1,3-thiazolidin-5-yl)diazenyl]benzoic acid in analytical chemistry Секция неорганической химии
Хвальбота Людмила
Фазові рівноваги у системі Pb-S-Te Секция неорганической химии
Пустовар Олександра, Філеп М.Й.
Особливості взаємодії компонентів у системах на основі тернарних халькогенідів Sn(II) та Pb(II) Секция неорганической химии
Ходанич Христина, Філеп М.Й.
Синтез та протигрипозна активність азакраун-етерів, модифікованих залишками 6-аміногексанової та 4 амінометилбензойної кислот Секция органической химии
Лоскутова Юлия
Синтез та провідні властивості фосфатів NASICON-го типу Na5-xMIxTi(PO4)3 (MI – Li, K; x = 0; 1,0). Секция неорганической химии
Бондаренко Марина, Струтинська Н.Ю., Затовський І.В., Кузьмін Р.М., Слободяник М.С.
Нанесений кобальт-хромоксидний каталізатор окиснення амоніаку до нітроген (ІІ) оксиду Секция неорганической химии
Привалова Галина, Бутенко А.М., Авіна С.І.
Synthesis and study of coordination compounds of uranyl ion with 1,2,4-triazole derivatives Секция неорганической химии
Ващенко Олександр
Influence of Molecular Shape and Size on Acentric Factor: Causal Analysis Секция органической химии
Mokshyna Elena
Люминесценция комплексов лантанидов в растворах и пленках водорастворимых полимеров Секция неорганической химии
Дога Павел
Стереоанализ фуллеренов с хиральным остовом с использованием топологических информационных потенциалов. Секция органической химии
Муатс Адлен
Синтез, структура и анальгетическая активность новых 1-метоксикарбонилметил-1,2-дигидро-3Н-1,4-бенздиазепин-2-онов Секция органической химии
Коновалова Мария, Захарченко А.П., Халимова Е.И.
ОСОБЕНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕТРАХЛОРИДА ГЕРМАНИЯ С N,O-СОДЕРЖАЩИМИ ЛИГАНДАМИ В ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ Секция неорганической химии
Христова Надежда, Христова Н.М., Чебаненко Е.А., Афанасенко Э.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАТИОННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ С АНИОННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ Секция неорганической химии
Klimkina Albina, Вишникин А.Б.
Органокаталітична асиметрична альдольна конденсація за участі адамантилгліцина Секция органической химии
Шамота Татьяна, Веселова І.В., Тимощук Н.О., Кушко А.О.
Арентрикарбонільні комплекси хрому – новий підхід до синтезу досі невідомих циклогексадієнів з перфлюоралкільною групою Секция органической химии
Храпач Гліб, Кирій Н.В., Ягупольський Ю.Л.
SYNTHESIS AND MODIFICATION OF 1,2,4-TRIAZOLES, CONTAINING DIFFERENT FUNCTIONAL GROUPS Секция органической химии
Хоменко Дмитро
Параметры ионной сольватации из данных электрической проводимости в неводных и смешанных растворителях Секция неорганической химии
Шевченко Юлия, Ефимов П.В.
Установка для ускорения регенерации ионитных смол в слабых электрических полях Секция неорганической химии
Смирнова Елена, Н. Д. Кошель, М. В. Костыря
Синтез хірального β-аміноспирту з адамантильним замісником ( 2-(адамантан-1-ил)-2-аміноетанолу) Секция органической химии
Шамота Татьяна, Веселова І.В., Тимощук Н.О., Кушко А.О., Родіонов В.М.
Supplemented series of gas/us-action on the Bacillus cereus destruction Секция неорганической химии
Koval Iryna, Koval Iryna
Дослідження Ag-P(Ta)-S(Se)-монокристалічних матеріалів як чутливих елементів потенціометричних сенсорів Секция неорганической химии
Нитка Маріанна, Погодін А.І.
4-ГІДРОКСИСТИРИЛОВІ БАРВНИКИ - ЯК МОЛЕКУЛЯРНІ СЕНСОРИ ПОЛЯРНОСТІ ТА КИСЛОТНОСТІ СЕРЕДОВИЩ Секция неорганической химии
Жукова Юлия
Гетерометалічні комплекси купруму та s-елементів з основами Шиффа Секция неорганической химии
Плюта Наталія, Плюта Н.І., Петрусенко С.Р.
Порівняння ефективності різних покриттів при твердофазній мікроекстракції парабенів з водних розчинів Секция неорганической химии
Шнайдер Богуслава, В.М. Левчик, Н.Г.Кобилінська, М.Ф. Зуй
qsar анализ антиоксидантной активности производных ксантина Секция органической химии
Лукашов Дмитрий
Щодо методології визначення нікотину в лікарських засобах тютюн замісної терапії Секция неорганической химии
Губецька Тетяна, Поліщук Д.М., Кобилінська Н.Г.
Синтез 3-амино-3-карбоксидиамантана Секция органической химии
Шамота Татьяна, Веселова И.В., Тимощук Н.А., Кушко А.О.
Полиамидбензофеноноксидиазолы: синтез и свойства Секция органической химии
Яковлев Стасян
ПОЛИАМИДБЕНЗОФЕНОНОКСИДИАЗОЛЫ: СИНТЕЗ И СВОЙСТВА Секция органической химии
Булиёв Анатолий, ЯКОВЛЕВ С.П., БУРЯ А.И.
Оптимізація процессу адсорбції антоціанів ягід чорної бузини на бентоніті Секция неорганической химии
Новотна Виктория, Івасьова Н.А, Тютюник Т.В.
Results of virtual screening and docking concerning search for potential inhibitors of human 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) among substituted 1,2,4-oxodiazoles Секция органической химии
Никитина Анастасия, Dmitry V. Ziolkovskiy, Victoria V. Lipson, Anastasia D. Nikitina, Valentin A. Chebanov
Физико-химические исследования структуры и стабильности 18-молибдодифосфата Секция неорганической химии
Петрушина Галина, Филяур Т.А., Даценко И.Ю.
SYNTHESIS OF 10- TRIMETHYLSILOXANE-3-ONE Секция органической химии
Нго Хок, Rodionov B.M, Fokin A.A., Kushko A.O
Copyright 2015 PhysChem Inst. All Rights Reserved.